Vice-Ministro Administrasaun Estatal, Abilio Jose Caetano Lanca Primeira Pedra konstrusaun Irigasaun Blae Buci Aben iha Suku Lahomea Postu Administrativu Maliana Munisipiu Bobonaro

Vice-Ministro Administrasaun Estatal, Abilio Jose Caetano Akompanha husi Erin Gleeson Reprezentante Embaixador Australia iha Timor-Leste Lanca Primeira Pedra ba Irigasaun Blae Buci Aben

Vice-Ministro Administrasaun Estatal, Abilio Jose Caetano Akompanha husi Erin Gleeson Reprezentante Embaixador Australia iha Timor-Leste Lanca Primeira Pedra ba Irigasaun Blae Buci Aben

Konstrusaun Irigasaun Blae buci aben ne’ebe lansa husi Vice-Ministru Administrasaun Estatal, Abilio José Caetano no Reprejentante Embaixador Australia halao iha suku Lahomea, Postu Administrativo Maliana, Munisipiu Bobonaro iha 17/06/2019.

Iha intervensaun husi Vice-Ministru Administrasuan Estatal, Abilio José Caetano katak Ministeriu Administrasaun Estatal hakarak kongratula komunidade husi suku Lahomea tanba sei hakarak kontinua nafatin halo Natar, nune’e governo liu husi Programa Nasional Desenvo;vimentu Suku sei apoiu kontrui irigasaun ida ne’e mesmu orsamentu ne’ebe ki’ik, espera katak irigasaun ne’e sei finalize ho kualidade ne’ebe diak tanba PNDS hatudu ona rejultado serbisu barak ne’e remata ho kualidade diak tebes.

Iha oportunidade hanesan Erin Gleeson, nudar Reprezentante Embaixador Australia iha Timor-Leste, senti honorado tebes bele partisipa iha lancamentu ba Irigasaun ne’e tanba momentu ida inportante tanba husi ida ne’e mak bele hahu halo obra irigasaun ne’ebe sei benifisia tebes komunidade nia moris no Ekonomia.

Kuadru Projetu Irigasaun Blae Buci Aben Munisipiu Bobonaro

Kuadru Projetu Irigasaun Blae Buci Aben Munisipiu Bobonaro

Entretantu Iha introdusaun badak husi Prezidenti Autoridade Munisipal Bobonaro, Jeferino Soares hatete Irigasaun Blae Buci Aben laos deit fo benifisiu ba komunidade husi Suku Lahomea, maibe Irigasaun ne’e fo mos benisifisiu ba Suku tolu hanesan Suku Raifun, Suku Holsa no Suku Odomau, ne’ebe sira nia Natar mos simu kanalizasaun be’e husi irigasaun ne’e, tanba ne’e Prezidente Autoridade Munisipal Bobonaro agradese tebes ba Politika Governu nia liu husi PNDS nafatin tau konfiansa hodi hare direita moris povu nia iha area rurais hodi fasilita konstrusaun Infaestrutura Basika sira ne’ebe komunidade presija no komunidade rasik hili hodi hadia ekonomia no moris komunidade rurais.

Irigasaun Blae buci aben sei kontrui ho orsamentu U$ 38,139.25, ho medida naruk Irigasaun 1.200 metrus hodi kanaliza be’e ba Natar hektares 95 iha Suku Lahomea, Postu Administrativu Maliana, Munisipiu Bobonaro.