Tanki Foun ba Suku Hakotu Esforsu Atu La’o ba Buka Bee-Moos

Traballador konstrusaun Abilio de Araujo hatudu hela tanki foun ba bee moos Tokolui nian . Sasan rahun husi tanki tuan nian bele haree iha parte sikun kuana.

Traballador konstrusaun Abilio de Araujo hatudu hela tanki foun ba bee moos Tokolui nian . Sasan rahun husi tanki tuan nian bele haree iha parte sikun kuana.

Suku Tokoluli, Suku pilotu ida, uza sira nia fundu PNDS ba dahuluk hodi harii tanki bee-moos foun ida ba Suku ne’e.  Tanki foun ne’e bele rai bee moos ho volume litru rihun sanulu no fornese bee moos ba uma hirak ne’ebé besik. Bee moos ne’ebé dada ho kanu ba distansia kilometru tolu husi tanki ne’e moos tebes no bele hemu.

Molok iha tanki bee moos foun ne’e, komunidade sira la’o metru 300 husi Suku hodi ba kuru bee moos ba sira nia nesesidade báziku hotu.  Bainhira husu se mak ba kuru bee moos, badaen (traballador konstrusaun), Señor  Abilio de Araujo dehan ho hamnasa furak: “normalmente labarik ki’ik sira ho feto sira mak ba kuru.”

Feto sira ne’ebé tuur besik iha ne’eba dehan katak sira  “kontente loos!” tamba torneira bee moos foun ne’e funsiona.

 

Bada’in, Señor.Abilio de Araujo

Bada’in, Señor.Abilio de Araujo

“Ema gosta PNDS tamba nia apoia ami atu hadi’a ami nia moris.” Abilio de Araujo

Tanki ne’e hari’i iha fatin tanki tuan uluk nian ne’ebé ki’ik no harii iha tempu Indonezia (1975-1999), maske nune’e, tanki uluk ne’e konstrui ho bloku simentu deit no la dura kleur ida. Tanki tuan ne’e la funsiona tiha ona desde tinan rua liu ba, no hahú kedas husi ne’eba komunidade sira la’o deit hodi ba kuru bee moos. Kanu no torneira ne’ebé iha halo bee moos ense nakonu ba tanki, ka sirkula mos bee moos tuun mai iha tanki foun rua tan iha knua ida sorin (uma balun tan). Bainhira tanki mamuk, presiza oras tolu hodi bele ense tanki ne’e to’o nakonu.

Ema liu na’in haat nulu mak hola parte iha serbisu konstrusaun ne’e, kada ida manan osan ba loron hirak ne’ebé sira hala’o serbisu.

Lokalidade: Suku Tokoluli, Ermera

Projetu: Tanki bee moos

Kustu: US$ 34,968.59