Tag Archives: TVTL

DG aprezenta progresu PNDS iha TVTL

Fahe Informasaun PNDS Liu Husi Talk Show

August 30, 2014 - No Comments

Coo-Chefia/Diretor Geral Dezenvolvimentu Lokál, Miguel Pereira de Carvalho, fahe informasaun progresu PNDS ba públiku liu husi talk show, iha TVTL (26/08/2014).

Full Story »