Tag Archives: enkontru akontabilidade

Komunidae suku Manlala no Leohat halao enkontru akontabilidade

Iha PNDS Garantia Akontabilidade no Tranparansia

September 24, 2014 - No Comments

Atu garante akontabilidade no transparansia husi ejekusaun orsamentu ba implementasaun projetu bee mós iha suku, Komunidade Suku Manlala no Suku Leohat hala’o Enkontru akontabilidade 50%.

Full Story »

Komunidade Ponilala harii sentru komunidade tolu ho sira nia fundu dahuluk. Komunidade hein atu uza sentru ne’e hanesan fatin hodi bele hala’o sorumutuk, no fo formasaun ba sira nia foin-sa’e sira iha abilidade tékniku hodi aumenta sira nia oportunidade ba empregu.

Faze Pilotu Suku Nian Tama Ona ba Pasu Ikus Iha Prosesu PNDS

April 24, 2014 - No Comments

Faze pilotu Suku nian oras ne’e hala’o hela sorumutuk responsabilidade ho komunidade, pasu dala sanulu resin rua no final iha implementasaun PNDS nian.

Full Story »