Tag Archives: Aksesibilidade

Chefe Departementu Implementasaun Programa, Olderico Lopes Inagura projetu be'e mos iha Aldeia Fahilacor, Suku Uma Naruk, Sub-distritu Laclo

PNDS fó Importánsia ba Aksesibilidade

September 5, 2014 - No Comments

Implementasaun Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) iha suku, iha konstrusaun projetu fo importánsia bot tebes ba aksesibilidade.

Full Story »