ST-PNDS Realiza Enkontru Koordenasaun Nivel Nasional Fulan Setembro Iha Salaun CNE

Diretora ST-PNDS, Claudina Soares Pinto, Avertura Enkontru Kordenasaun iha Salaun Enkontru CNE,Dili.

Diretora ST-PNDS, Claudina Soares Pinto, Avertura Enkontru Kordenasaun iha Salaun Enkontru CNE,Dili.

Enkontru koordenasaun nivel Nasional ba fulan Setembro ne’e realiza iha Salaun Enkontru CNE, Dili 23/09/2020.

Objectivu husi Enkontro Kordenasaun ne’e atu Update progresu Servisu no fahe esperensia no difikuldade servisu ne’ebe maka hetan iha tereno, alende ne’e aproveita Enkontru Koordenasaun ida ne’e hodi halo lancamentu ba pagina Fanpage official medi PNDS nia.

Diretor/a no Fungsiunariu PNDS Partisipa iha Enkontru Mensal Nivel Nasional iha Salaun Enkontru CNE, Dili.

Diretor/a no Fungsiunariu PNDS Partisipa iha Enkontru Mensal Nivel Nasional iha Salaun Enkontru CNE, Dili.

Iha intervensaun husi Diretora Nasional ST-PNDS, Claudina Soares Pinto ba Partisipante sira katak, iha biban ida ne’e hau hakarak hato’o benvindo espesial ba Diretur Delegasaun foun ne’ebe maka sei derige servisu PNDS iha Munisipio Aileu, Enkuantu  Enkontru koordenasaun ohin nudar enkontru mensal baibain no husu ba ekipa Munisipio sira hotu atu update progresu servisu husi kada munisipio tuir topiku ne’ebe fahe ona ba Munisipiu 4 sei aprezenta no depois ita halo diskusaun bazea ba topiku ne’ebe iha.

Chefe Unidade Operasional Programa, Marcio J. M .F. Lihite, Aprezenta Progresu Servisu ba Diretor/a no Fungsiunariu PNDS Partisipa iha Enkontru Mensal Nivel Nasional iha Salaun Enkontru CNE, Dili.

Chefe Unidade Operasional Programa, Marcio J. M .F. Lihite, Aprezenta Progresu Servisu ba Diretor/a no Fungsiunariu PNDS Partisipa iha Enkontru Mensal Nivel Nasional iha Salaun Enkontru CNE, Dili.

Diretora Nasional ST-PNDS, Claudina Soares Pinto ne’e hatutan katak desijaun ne’e ita hili tamba fulan fulan ita enkontru ita sempre update servisu ne’ebe hanesan entau hau hanoin ita presija iha diskusaun klean para atu bele hare to’ok mekanizmo oinsa maka bele resolve problema sira ne’ebe enfrenta iha tereno, tamba ida ne’e husu ba Diretu/a Delegasaun Munisipio sira hotu atu partisipa ativa iha diskusaun ida ne’e.

Tamba ne’e mos Diretora Nasional ST-PNDS, Claudina Soares Pinto ne’e informa katak, ita hotu hatene iha tinan ida ne’e diferente ointuan ba implementasaun programa PNDS nia tamba ita implementa Faze I no Faze II ne’e rasik no mos nomea reperejentante HANDS ba iha implementasaun Faze III ba iha munisipio 8 porvolta de 30 unidades playground.

iha intervensaun husi Reprezentante DFAT, Terezinha Soares Nudar Gestor Programa Assunto Protesaun Sosial no Partisipa lori Governu Australia nia naran hato’o parabens ba ita hotu tanba ita bo’ot sira nia esforsu a’an ne’ebe makas ba servisu programa PNDS nia bele hala’o ho diak no ita mos agora atu kontinua fila fali ita nia programa ne’ebe hetan apio husi Governo Australia; alende ne’e reprezentante governu Australia ne’e mos hatutan katak govertnu Australia nafatin iha komitmentu atu bele fo apoio ba iha programa PNDS iha futuru.