Sorumutu no Sosializasaun Nivel Nasional Konaba Mata Dalan Implementasaun Fatin Halimar

Diretur Interino Sekretariado Tekniku PNDS, Marcio Jeane Marcal Ferreira Lihite loke Abertura sorumuto no sosoalizasaun nivel Nasional

Sekretariado Tekniku PNDS hamutuk Ministeriu Edukasaun Ensino Pre-Eskolar halao Sosializasaun nivel nasional konaba mata dalan implementasaun fatin halimar 72 ne’ebe sei implementa iha tinan 2019. Sosializasaun ne’e halao iha Centru treinamentu Senai Becora, 01/07/2019.

Objetivu husi treinamentu ne’e mak atu fahe informasaun geral konaba mata dalan implementasaun iha parte sosial tekniku no finansas hodi bele implementa projetu fatin halimar tuir tempu ne’ebe determina ona ho kualidade ne’ebe diak.

Iha intervensaun Diretur Interino Sekretariado Tekniku PNDS, Marcio Jeane Marcal Ferreira Lihite informa katak tinan 2019 servisu regular PNDS nian mak implementa iha 202 suku, alende ida ne’e iha mos atividade adisional ne’e PNDS simu responsablidade Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu atu halao mak kontrusaun no rehabilitasaun eskola sia husi Munisipiu hitu, inklui implementa fatin halimar 72 iha teritoriu Timor-Leste.

Diretur Delegasaun PNDS Munisipiu no Diretur Edukasaun Munisipiu 7 inklui Fasilitador Postu Finansas Sosial no Tekniku Partisipa iha Sorumuto no Sosializasaun nivel Nasional

Nune’e Diretora Nasional Ensinu Pre-Escolar, Abelina da Costa hateten sorumuto ne’e importante hodi fahe informasaun ba malu atu iha linha koordenasaun no komunikasaun ne’ebe diak hodi implementa fatin halimar tuir planu global ne’ebe trasa tiha ona. Tanba ne’e Diretora Abelina husu ba Diretur Edukasaun Munisipiu sira atu atensaun hodi apa’ar didiak ho imformasaun geral ne’ebe aprejenta husi tekniku Sekretariadu Tekniku PNDS hodi bele implementa fatin halimar iha kada ida-idak nian Munisipiu tuir tempu ne’ebe determina ona ho kualidade ne’ebe diak.

Sosializasaun nivel nasional konaba mata dalan implementasaun fatin halimar ne’e partisipa husi Diretur Edukasaun Munisipiu 12 no Diretur delegasaun PNDS Munisipiu 12 inklui RAEOA no mos Fasilitador sira, tantu Sosial Finansas no tekniku.