Sekretariadu Tékniku PNDS Realiza Treinamentu Reciclajem Nivel Munisípiu ba Fasilitador Postu Administrativo

Administrador Munisipiu Liquica, Domingos da conceicao abertura treinamentu iha Liquica

Administrador Munisipiu Liquica, Domingos da conceicao abertura treinamentu iha Liquica

Treinamentu Reciclajem ba fasilitador tékniku, sosial no finansas Postu Administrativo atu relembrahikas mata dalan ba implementasaun programa PNDS liu-liu foka ba implementasaun faze 3 siklu iha suku 202 iha teritorio Timor Leste realiza durante loron hat hahú husi 22-26/04/2019, treinamentu refere realiza iha 12 Munisipiu inklui RAEOA.

Objetivu husi Treinamentu Reciclajem ne’e atu fo hanoin fila fali ba ekipa Munisípiu sira kona-baprosesu no polítika implementasaun Faze III Siklu II nian ne’ebé liga ba area Sosial, Finansas no Tékniku no bele iha kompriensaun ida kona-ba mudansa ba prosesu no polítika implementasaun Faze II siklu II nian hodi kordena diak liu tan servisu iha baze kona-ba implementasaun Programa PNDS tinan 2019.

Iha abertura treinamentu ,Administrador Munisípiu Liquisa, Domingos da Conceição, hateten katak treinamentu reciclajem ne’e importante tebes ba ekipa PNDS munisípiu sira tamba treinamentu reciclajem ne’e hanesan parte ida atu dezenvolve, aumenta kapasidade no fo hanoin fila fali ekipa munisípiu sira kona-ba mata dalan implementasaun Programa PNDS liu-liu iha parte Sosial, Finansas no Tékniku ne’ebé durante ne’e imi hetan.

Fasilitador Tekniku, Sosial no Finansa husi Munispiu Aileu rona aprezentasaun materia sosial nia husi Senior Sosial Nasional, Filipe Cardoso

Fasilitador Tekniku, Sosial no Finansa husi Munispiu Aileu rona aprezentasaun materia sosial nia husi Senior Sosial Nasional, Filipe Cardoso

Entretantu iha Munisipiu Manatuto, Diretor Delegasaun PNDS Manatuto, Lucio Julio Guterres hateten durante nee PNDS Postu halao serbisu tuir formatu no mata dalan PNDS nian, tanba ne’e treinamentu ida ne’e nudar treinamentu ida inportante hodi funsionáriu Munisipiu no Postu bele apar diak liu tan konaba mudansa mata dalan no formatu balun ne’ebe liga ho kestaun tékniku, finansas no sosial hodi fasilita diak liu tan implementasaun iha tinan ne’e.

Iha observasaun nota katak fasilitador Postu Administrativo ne’ebé kompostu husi Fasilitador Tekniku, Fasilitador Sosial no Fasilitador Finansas nafatin iha koñesimentu diak kona-ba mata dalan implementasaun tanba liu husi treinamentu nee sira rasik bele detekta lakunan balun ne’ebe liga ho kestaun tékniku, finansas no sosial iha implementasaun tinan hirak kotuk. Iha parte seluk iha sesaun enseramentu iha Munisipiu Ermera Presidente Autoridade Munisipiu Jose Martinho dos Santos Soares hateten entermos serbisu hotu neebe PNDS halo nudar autoridade masimu la duvida tanba durante nian mandatu iha Munisipiu refere seidauk iha keixa ruma neebe liga ho serbisu hotu ne’ebé PNDS halo, nune’e lider masimu Munisipiu Ermera ne’e ho esperansa boot katak ho treinamentu reciclajem ne’e bele fasilita diak liután kna’ar PNDS hodi responde difikuldades balun ne’ebe komunidade sira enfrenta iha areia rural.