Sekretariado Tekniku PNDS Renova Akordu Parseria ho Banku Nasional Comersiu Timor-Leste ( BNCTL), Akordu ne’e Halo Hodi Bele Fasilita Prosesu Tranferensia Orsamentu Implementasaun PNDS ba iha Konta Bankaria Suku Nian Diak Liu Tan

Renovasaun Akordu entre Sekretariado Tekniku PNDS ho Banku Nasional Comersiu Timor-Leste (BNCTL) ne’e halao iha Salaun VIP Ministeriu Administrasaun Estatal, 14/06/2019.

Sekretariado Tekniku PNDS renova akordu parseria ho Banku Nasional Comersiu Timor-Leste ( BNCTL), akordu ne’e halo hodi bele fasilita prosesu tranferensia orsamentu Implementasaun PNDS ba iha konta bankaria suku nian diak liu tan

Diretora Nasional PNDS, Dulce Guterres Junior ho Presidente Conselho Administrasaun BNCTL, Brigido de Souza Assina Akordu Parceria

Objektivo husi renovasaun akordu parseria ne’e mak atu fasilita transferensia orsamentu implementasaun PNDS ba iha konta bankaria suku nian hodi hafasil komunidade sira atu halo levantamentu orsamentu suku nian ne’ebe transfere husi governo ba implementasaun programa PNDS.

Vice-Ministro no Ministro Administrasaun Estatál em exercicio, Abilio José Caetano iha nia intervensaun hateten akordu ne’e nudar akordu renovasaun tanba iha tinan hirak liu ba PNDS halo ona parseria ho BNCTL hodi fasilita prosesu transferensia orsamentu suku nian liu husi BNCTL.

Vice-Ministro no Ministro Administrasaun Estatál em exerciocio, Abilio José Caetano afirma Ministeriu administrasaun estatál haksolok tebes tanba durante ne’e BNCTL iha parseria diak tebes, laos deit ho PNDS maibe tranferensia orsamentu Administrasaun Munisipal sira mos uja Banku BNCTL, espera katak ho akordu parseria ne’e bele fasilita diak liután komunidade sira bele ho fasil halo levantamentu osan suku nian iha area rural hodi uza iha implementasaun programa PNDS.

Diretora Nasional PNDS, Dulce Guterres Junior Kaer Liman ho Presidente Conselho Administrasaun BNCTL

Diretora Nasional PNDS, Dulce Guterres Junior Kaer Liman ho Presidente Conselho Administrasaun BNCTL

Entretantu Presidente Conselho Administrasaun BNCTL, Brigido de Souza hato’o obrigado barak ba konfiansa tomak ne’ebe Ministériu Administrasaun estatál fo nafatin fiar ba BNCTL, hodi fasilita tranferensia fundus sira ba iha konta bankaria suku nian.

Ho ida ne’e presidente conselho administrasaun BNCTL, Brigido de Souza kompremete BNCTL sei kontinua presta serbisu hirak ne’e hodi fasilita komunidade sira asesu ba sira nia orsamentu ne’ebe tranfere ba iha konta suku hodi halo dezenvolvimentu iha sira nia suku, konaba failansu balun ne’ebe dala ruma akontese iha pasadu, Brigido promete BNCTL sei hadia atendementu ne’ebe diak liu no fasil ba komunidade sira iha futuru.