Sekretariado Tekniku PNDS Realiza Sosializasaun Matadalan Implementasaun Programa PNDS Nivel Munisipiu Hodi Prepara Implementasaun Faze 1 no Faze Siklu 3

Sekretariu Administrasaun Munisipal Ainaro Abertura sosializasaun Faze 1no 2 siklu 3 iha Munisipiu Ainaro

Sekretariu Administrasaun Munisipal Ainaro Abertura sosializasaun Faze 1no 2 siklu 3 iha Munisipiu Ainaro.

Sosializasaun Mata dalan implementasaun programa PNDS faze 1 siklu 3 no faze 2 siklu 3 iha nivel Munisipiu hotu halao ho objektivo principal nudar preparasaun molok hahu implementasaun iha terreno. Aktividade ne’e realiza simultaniamente iha Munisipiu hotu hahu loron 06/08/2020 iha Munisipiu hotu.

Sosializasaun Nivel Munisipiu ne’e maioria abertura husi Presidente Autoridade Munisipal no Administrador Munisipiu sira ou reprezentante,  Iha intervensaun Presidente Autoridade Munisipal no Administrador sira maioria apresia ho implementasaun programa PNDS tanba iha situasaun uza orsamentu duadesimo uniku PNDS mak iha orsamentu hodi halo dezenvolvimentu ne’ebe foka ba imfraestrutura basiku sira iha nivel suku, tanba ne’e Presidente Autoridade sira no Administrador Munisipiu sira husu ba Chefe suku sira atu enkoraza komunidade sira hodi partisipa masimu iha implementasaun programa ne’e iha nivel suku.

Implementasaun programa PNDS faze 1 siklu 3 sei uza orsamentu fundus Rezilensia komunidade no rekoperasaun ekonomia husi Autralia ne’ebe sei implementa iha suku 149 inklui suku 3 iha Dili ne’ebe afeta inundasaun fulan hirak ba kotuk, entretanto faze 2 siklu 3 sei uza orsamentu duodesimu governo Timor Leste iha suku 91 inklui suku foun 10 hamutuk suku 101.

Sekretariu  Administrasaun Munisipio Ainaro, Aguida Judit Mendonca ne’ebe partisipa mos iha sosializasaun iha Munispiu Ainaro afirma katak, programa PNDS laos buat foun ida ba ita hotu nia tilun no ita hotu hatene antes tia ona programa ida ne’e, karik ba nai chefe suku foun sira dala ruma seidauk apar diak programa ida ne’e maibe ba chefe suku tuan sira hatene no komprende diak tebes programa ne’e tanba chefe suku tuan sira partisipa no akompanha programa PNDS ne’e desde hahu iha 2013.

Sosializasaun Faze 1 no 2 siklu 3 iha Munisipiu Ainaro

Sosializasaun Faze 1 no 2 Siklu 3 iha Munisipiu Ainaro.

Husi Diretur Delegasaun PNDS Ainaro, Filomeno S. Pinto hatete katak, ohin tempo ita mai hamutuk iha ne’e atu fahe informasaun ba malu konaba implementasaun PNDS Faze I Siklu 3 no Faze II Siklu 3 ne’ebe maka sei implementa iha tinan ne’e tamba ne’e ba chefe Suku tuan sira apar no hatene hela lala’ok implementasaun Programa PNDS nia, maibe ba ita nia chefe suku ne’ebe maka foun balun seidauk apar programa ida ne’e tamba ida ne’e maka ohin lororn ita halibur malu iha ne’e ho objektivo atu iha fahe informasaun ne’ebe klean no klaru ba ita hotu nune ita la iha duvida ba implementasaun programa PNDS nia.

Diretur Delegasaun Munisipio Ainaro ne’e mos afirma mos katak konfiansa ne’ebe ita hetan husi ita nia parseiru Governu Australia ne’e hanesan oportunidade ida mai ita nia Governu Timor-Leste tan ne’e ita nudar implementador ba fundus ne’e tenki servisu makas hodi garantia susesu ba implementasaun hanesan pilotu iha 2013 nia.

Sosializasaun nivel Munisipiu ne’e partisipa husi  Administrador Postu Administrativo sira, Chefe do Suku sira, Sosiadade Sivil, Funsionario PNDS Munisipio no Postu, inklui Ekipa Nasional PNDS ne’ebe desloka ba kada Munisipiu hodi halao sosializasaun ne’e.