Sekretariado Tekniku PNDS Propoin Sei Implementa 955 Projeitos Infraestrutura Basiku iha Tinan 2020

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior, Hala'o Aprezentasaun iha Sorumutu Integrado Desenvolvimento Munisipal Nivel Nasional iha Salaun Suai Room, Timor Plaza, Dili.

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior, Hala’o Aprezentasaun iha Sorumutu Integrado Desenvolvimento Munisipal Nivel Nasional iha Salaun Suai Room, Timor Plaza, Dili.

Proposta projetu infraetrutura basiku 995 husi suku 452 iha teritoriu Timor Leste Sekretariado  propoin atu implementa iha 2020 ho orsamento estado, proposta nee aprezenta husi Diretora PNDS iha sorumutu integrado desenvolvimento Munisipal nivel nasional  ne’ebe halao iha Timor Plaza, salaun suai Room, 04/03/2019

Iha aprezentasaun Diretora ST-PNDS, Dulce Guterres Junior informa katak iha tinan 2020 Total projetus infraestrutura basiku hamutuk 955 ne’ebe PNDS sei halo  projetu sira mai husi Aileu iha 62 projetu, Ainaro iha 42 projetu, Baucau iha 118 projetu, Bobonaro iha 100 projetu, Covalima iha 60 projetu, Dili iha 99 projetu, Ermera 104 projetu, Lautem 68 projetu, Liquisa 46 projetu, Manatutu 67 projetu, Manufahi 58 projetu, Oe-cuse 56 projetu, Viqueque 75 projetu; maibe iha suku balun iha projetu rua suku balun iha projetu ida, ne’ebe mak sei implementa iha tinan 2020. Mesmu sei iha hela plano maibe espera katak  governo sei aloka osan ba iha 452 suku’s iha tinan 2020

Partsipante Sira Antusiasmu rona Intervensaun Husi Asessor Prinsipal Ministeriu Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral , iha Salaun Suai Room, Timor Plaza, Dili.

Partsipante Sira Antusiasmu rona Intervensaun Husi Asessor Prinsipal Ministeriu Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral , iha Salaun Suai Room, Timor Plaza, Dili.

Diretora reafirma mos katak iha tinan 2019  PNDS sei halo eskola 9 ho fundus infrastrutura ne’ebe mak koloka husi  Ministeriu Edukasaun, tanba ne’e  PNDS iha hela perparasaun atu halao ona servisu ida ne’e.

Hare ba total projeitos ne’ebe iha seitor hanesan dalan, ponte no controla de ceiais mak iha grafiku ne’e a’as liu komunidade sira propoin atu implementa iha sira nia suku nune’e tuir kedan seitor Be’e mos no saneamento enkuantu suku balun iha areia rural kontinua propoin kontrusaun centru komunitariu.

Diretora, PNDS afirma mos katak iha seitor educasaun no saude tinan 2020 PNDS sei kontinua implementa projetu ho tipu rehabilitasaun no extensaun  deit no sei la halo kontrusaun foun iha seitor rua nee. Iha parte educasaun PNDS sei halo rehabilitasaun no extensaun ba sala eskola balun enkuantu iha parte saude sei rehabilita klinika ne’ebe iha kondisaun a’at ona.

Diretora Dulce Guterres Junior reafirma mos katak iha Tinan kotuk  PNDS propoin orsamentu  22 miloens,  tinan ne aumenta provolta 22, 530 miloens, tamba sensus fo fila 2015 aumenta populasaun iha suku balun, tanba nee atu implementa projetu 995 iha 2020 iha tinan nee PNDS komesa halo sosializasaun no revisaun ba matadalan PNDS.

Ho nune’e iha oportunidade ne’e Lider masimu PNDS ne’e husu nafatin Presidente Autoridade Munisipal sira no Administrador Munisipiu sira atu tau matan hodi kontrola implementasaun PNDS iha tinan oin.