Progresu Fisiku Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) to’o iha Fulan Janeiru 2019

Konstrusaun Fatin Halimar Pre-Escolar iha Suku Leorema, Postu Administrativu Bazartete ne’ebe Implementa.

Konstrusaun Fatin Halimar Pre-Escolar iha Suku Leorema, Postu Administrativu Bazartete ne’ebe Implementa.

Konstrusaun projetu pilotu ba Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi Governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé diak.

Tuir rezultadu monitorizasaun Tékniku sira iha terreno nota katak progresu implementasaun projetu 26 ba Fatin Halimar Pre-escolar (Playground) iha Munisipiu 12 no RAEOA besik finaliza ona.

Progresu Fisiku Fatin Halimar (Playground), Suku Manapa, Postu Maliana Villa, Munisipiu Bobonaro.

Progresu Fisiku Fatin Halimar (Playground), Suku Manapa, Postu Maliana Villa, Munisipiu Bobonaro.

Rejultadu progresu fisiku ne’e bele nota husi Munisípiu Bobonaro ne’ebé lokalizadu iha suku Manapa, Postu Cailako no Fatin Halimar Pre-Escolar husi Munisípiu Liquisa ne’ebé lokalizadu iha Suku Leorema Postu Administartivu Bazartete mak atinji ona pursentu 70% ate 75% no, inklui mos Fatin Halimar Pre-Escolar iha suku Sau, Aldeia Obrato Munisípiu Manatuto, ne’ebe atinji 100% no tama ona iha enkontru akontabilidade Final.

Monitorizasaun rutina husi ekipa nasionál ho objetivu prinsipál atu akompanha fasilitasaun husi fasiltador tékniku no komunidade sira hodi hala’o konstrusaun Fatin halimar Pre-Escolar ne’ebe identifika ona iha kada Munisipiu hodi bele finaliza lalais obra Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground).

Husi monitorizasaun iha terreno nota mos katak progresu Fatin Halimar Pre-Escolar husi Suku seluk ne’ebé tuir tan sei finaliza iha tempu badak mak hanesan Fatin Halimar Suku Bibileo, Munisípiu Viqueque, Fatin Halimar Suku Haupu, Munisípiu Ermera no Fatin Halimar Pre-Escolar Oecusse Suku Lifau inklui Fatin Halimar Pre-Escolar Suku Vila Maumeta Munisípiu Dili.