Postu Polisia Suku Leotela Munisipiu Liquica no Postu Polisia Suku Leolima Munisipiu Ainaro Ofisialmente Inaugura

Amu Paroqia Liquisa fo Bensa ba Uma OPS Suku iha Suku Leotela, Posto Maubara, Munisipiu Liquisa.

Amu Paroqia Liquisa fo Bensa ba Uma OPS Suku iha Suku Leotela, Posto Maubara, Munisipiu Liquisa.

Postu Ofisial Polisia suku  husi suku rua ne’e ofisialmente inaugura ona no entrega ona ba ofisiál polísia suku hodi hala’o kna’ar nudar Polisia Suku.

Postu ofisiál  Polisia suku iha Suku Leotela, Munisipiu Liquica inagura iha loron 12 fulan Setembro no Postu Ofisial Polisia suku Loelima inagura iha loron 14 fulan Setembro.

Komandante Geral Polisia Nasional Timor Lorosa’e (PNTL), Komisario  Julio da Costa Hornai iha nia intervensaun wainhira inaugura Postu Polisia Suku Loetela hateten servisu boot ida ba komando Geral PNTL atu tenta iha plano estratéjiku tinan lima mai mak pelumenus kada tinan ita bele halo uma rua nulu ba OPS sira.

Komandante Geral PNTL Komisario Julio da Costa Hornai afirma liután katak wainhira postu polísia iha teritorio Timor Leste konstrui ho orsamentu estadu maka kada tinan ita sei bele hari’I deit postu polísia rua nulu no durante tinan sanulu mak foin bele hari’I hotu postu polísia iha teritorio tomak, nune’e komando geral PNTL sei esforsu atu bele tau iha plano orsamentu PNTL nia kada tinan.

Diretor Interino PNDS Nasional Secondino Moreira no Autoridade Lokal sira koa kek simbolu inagurasaun OPS iha suku Leolima, Munisipiu Ainaro

Komandante Administrasaun PNTL, Superintendente chefe Mateus Fernandes akompanha husi Diretor Interino PNDS Nasional Secondino Moreira no Autoridade Lokal sira koa kek simbolu inagurasaun OPS iha suku Leolima, Munisipiu Ainaro

Iha fatin hanesan Administrador Munisipiu Liquisa, Domingos da Conceicao atensaun estado ba disfikuldades ne’ebé komunidade sira enfrenta laos deit iha suku ida ne’e maibe iha fatin barak mak estado no governo persija tau atensaun, nune’e administradór husu ba komunidade sira atu asegura nafatin obra ne’ebé iha hodi fasilita atividade polísia komunitariu, no inportante mos atu komunidade kontinua hametin koordenasaun no kooperasaun ho polísia suku karik komunidade hasoru problema ruma bele lais urjente hodi informa para bele halo atuasaun, no tengki hamutuk nafatin hodi fo solusaun ba problema ne’ebé komunidade iha suku laran hasoru.

Enkuantu Postu Ofisial Polisia Suku Loelima Munisipiu Ainaro Ofisialmente  inaugura husi Komandante Administrasaun Polisia Nasional Timor Leste, Superintendente Chefe Mateus Fernandes akompanha husi autoridade lokal, no asiste husi komunidade suku Leolima, Postu Hatu’udu, Munisipiu Ainaro