PNDS fó Importánsia ba Aksesibilidade

Implementasaun Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) iha suku, iha konstrusaun projetu fo importánsia bot tebes ba aksesibilidade.

Suku Umanaru, Aldeia Fahilacor, bee mos ba komunidade

Maluk feto ida ne’e kuru bee iha torneira sentral ne’ebe besik uma

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku hanesan programa komunitariú tanba hahú husi inisiu komunidade mak diskute hodi define prioridade, halo planu, jere  orsamentu no implementa projetu no ikus mai komunidade hotu tenke hetan  benefísiu husi programa ne’e tantu ferik-katuas, feto-mane, juventude nomós ema ho defisiensia.

Konstrusaun Projetu be’e mos iha Aldeia Fahi Lacor, Suku Uma Naruk, Sub-Distritu Manatuto,  indika katak iha asesu ba aksesibilade liuliu ba maluk sira ho defisiensia.

Ita fó apresia ba komunidade nia hanoin ida ne’e, no ideia ida ne’e konsidera hanesan lisaun pozitivu ida ba komunidade suku hotu iha territóriu atu ba halo tuir, ba sá ida ne’e mak prinsípiu lolos husi PNDS.

Aldeia Fahilakor hanesan aldeia ida ne’ebé rural tebes, no sira apresia ho prezensa PNDS iha sira nia suku no aldeia. Iha aldeia ida ne’e komunidade deside be’e mós mak sai hanesan sira nia prioridade as liu.

Konstrusaun be’e mós ida ne’e gastus orsamentu hamutuk US$7,288.12, orsamentu ida ne’e utiliza hodi hola material hanesan simentu, rai-henek, fatuk, mangeira nomós konstrusaun tanke atu depozita be’e mos. Distánsia be’e matan ba to’o iha aldeia mais ou menus iha kilómetru hat (4), komunidade ne’ebé hetan benefísiu husi programa be’e mós ida ne’e hamutuk iha ema 288 husi uma kain 58.