Diretor Interino PNDS Nasional Secondino Moreira no Autoridade Lokal sira koa kek simbolu inagurasaun OPS iha suku Leolima, Munisipiu Ainaro

Postu Polisia Suku Leotela Munisipiu Liquica no Postu Polisia Suku Leolima Munisipiu Ainaro Ofisialmente Inaugura

2018-18-09

Postu Ofisial Polisia suku  husi suku rua ne’e ofisialmente inaugura ona no entrega ona ba ofisiál polísia suku hodi hala’o kna’ar nudar Polisia Suku.
Postu

Full Story »

Partisipante Treinamentu rona hela intervensaun husi Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior konaba implementasaun fatin halimar

Sekretariadu Tekniku PNDS Hamutuk Ministériu Edukasaun Realiza Treinamentu Implementasaun Fatin Halimar

2018-11-09

Ministériu Edukasaun hamutuk ho Sekretariadu Tekniku PNDS realiza treinamentu tékniku fatin halimar iha Centru Treinamentu Tibar, abertura ba treinamentu nee hala’o iha Timor Plaza Dili.

Full Story »

Komisariu Adjunto PNTL, Faustino da Costa Akompanha Husi Administrador Munisipiu Aileu, no Reprezentante Embaisada Nova Zelandia koa Pita simbolu inagurasaun OPS Suku Seloi Craik, Munisipiu Aileu

Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) Suku Seloi Kraik Ofisialmente Inaugura

2018-11-09

 
Uma Ofisiál Polísia Suku (OPS) ne’ebé konstrui iha suku Seloi Kraik Postu Administrativo Aileu Vila,  Munisípiu Aileu inaugura husi segundu komandante PNTL akompanha husi

Full Story »

Uma Postu Polisia iha Metinaro neebe hetan inagura husi embaisadora Nova Zelandia ba Timor Leste

Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) iha Metinaro Ofisialmente Inagura Husi Embaisadora Nova Zelandia no Akompanha Husi Komandante Geral PNTL

2018-30-07

Uma Ofisial Polisia Suku (OPS)  ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia ba Polisia Nasional Timor Leste, hodi ajuda knar polísia Suku iha baze,

Full Story »

Partisipante husi ST.PNDS ho funsionariu husi Edukasaun rona hela intervensaun Diretora PNDS

Diresaun Nasional Edukasaun Pre Escolar, Ministeriu Edukasaun Hamutuk ST-PNDS Hala’o Workshop Konaba Mekanismu Estabelesementu Fatin Halimar ho Apoiu Programa HANS

2018-30-07

Workshop durante loron ida tomak nee partisipa husi estrutura ST.PNDS ho Diresaun Nasional Edukasaun Pre-Escolar, Ministeriu Educasaun, ho intensaun prinsipál atu diskuti mekanizmu estabelesimentu fatin

Full Story »

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior, fahe informasaun konaba lala'ok implementasaun PNDS iha Teritoriu Timor Leste

PNDS Implementa Ona Projetu Infrastrutura Basiku ho Eskala Kiik Hamutuk  1.374 no Sei Implementa Programa Retornu Ekonomiku Basiku (PREB) iha Programa Governo da Walu

2018-3-07

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior  desimina informasaun nee wainhira hetan konvite hodi hala’o palestra ba partisipante treinamentu fasilitador World Vision nian iha salaun centru Juvenil,

Full Story »

Progresu Fisiku OPS, Suku Batugade, Postu Balibo, Munisipiu Bobonaro

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Marsu 2018 Atinji 62,30%

2018-2-04

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia to’o iha fulan Marsu 2018 atinji ona 62,30%.
Tuir rezultadu

Full Story »

Diretora PNDS NAsional Dulce Guterres Junior, Aprezenta Kona-ba Mata Dalan (GUIA) Implementasaun Jéneru no Inkluzaun Sosial iha Siklu PNDS

Sekretariadu Tekniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku Hala’o Workshop Kona-ba Mata Dalan (GUIA) Implementasaun Jéneru no Inkluzaun Sosial iha Siklu PNDS

2018-28-03

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) nudar Programa Governu, ne’ebe tau Jéneru no Inkluzaun Sosial (JIS) hanesan prinsípiu importante ida iha implementasaun Programa PNDS iha terrenu

Full Story »

Komunidade Sira Identifika Produtu Potensial Iha Sira Nia Suku.

Komunidade Suku Vaviquinia, Lalawa no Laubuno, Sente Kontenti ho Fasilitasaun Husi Ekipa PNDS Nasional Konaba Metode Metaplan Ne’ebé Hala’o Iha Sira Suku

2018-28-03

Atu kordena diak liu tan servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS Sekretariadu Tékniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) implementa atividade pilotu kona-ba METAPLAN

Full Story »

Partisipante Sira Hare Direita Gropu Komunidade Ne'ebe Kuda Modo Uja Be'e Foer modelu Sabi Matan (Key Hole).

Munisípiu Bobonaro Sai Hanesan Ezemplu Sosiedade Proativu ba Atividade negósiu no Buka Moris

2018-28-03

Programa suku vizita malu ba retornu ekonomia basiku/PREB Pilotu ne’e hanesan aktividade estudus komparativu ne’ebe hala’o iha suku. aktividade ne’e nudar dalan ida ne’ebé Sekretariadu

Full Story »