Komunidade Garante Bee ba Família 60 Iha Umaheuk

2014-23-06

Komunidade Umaheuk hela iha fatin ne’ebé remota, ho nune’e ita tenke la’o ho karreta durante oras tolu nia laran husi sidade kapitál Dili

Full Story »

Sekretariu Estadu ba Dezenvolvimentu Lokal, Samuel Mendonça no Diretor PNDS ba Administrasaun no Finansa Aderito Guterres tesi fita iha sentru komunidade foun iha Akadiru Laran, sub-distritu Metinaru.

Inagurasaun Dahuluk ba Infraestrutura PNDS Nian

2014-12-05

Sekretariu Estadu ba Dezenvolvimentu Lokal , Samuel Mendonça, ohin inagura projetu PNDS tolu iha Metinaro, sub-distritu  Dili.

Full Story »

Taka torneira tanki bee moos foun Suku Tokolui nian.

Tanki Foun ba Suku Hakotu Esforsu Atu La’o ba Buka Bee-Moos

2014-9-05

Suku Tokoluli, Suku pilotu ida, uza sira nia fundu PNDS ba dahuluk hodi harii tanki bee-moos foun ida ba Suku ne’e. 

Full Story »

Ministru Administrasaun Estatál Jorge Teme ho Embaixador Australia nian Peter Doyle

Governu Timor-Leste, Australia Asina Akordu Hodi Apoia PNDS

2014-9-05

Ministériu Administrasaun Estatál, reprezenta Governu Timor-Leste, asina ona Akordu Subsidiáriu ida ho Governu Australia ba ninia kontinuasaun apoiu ba PNDS

Full Story »

Komunidade Ponilala harii sentru komunidade tolu ho sira nia fundu dahuluk. Komunidade hein atu uza sentru ne’e hanesan fatin hodi bele hala’o sorumutuk, no fo formasaun ba sira nia foin-sa’e sira iha abilidade tékniku hodi aumenta sira nia oportunidade ba empregu.

Faze Pilotu Suku Nian Tama Ona ba Pasu Ikus Iha Prosesu PNDS

2014-24-04

Faze pilotu Suku nian oras ne’e hala’o hela sorumutuk responsabilidade ho komunidade, pasu dala sanulu resin rua no final iha implementasaun PNDS nian.

Full Story »

Sentru komunidade iha Suku Ponilala ne’ebé mak harii hela

Kria Serbisu Iha Ponilala

2014-19-03

Komunidade sira iha Suku Ponilala konstrui hela sentru komunidade tolu, uza orariu empregu rotativu hodi garante katak komunidade hotu iha oportunidade atu hetan osan ruma.

Full Story »

Ikon koluna ba tilun

PNDS Nia Avizu ba Rádiu, Marsu 2014

2014-1-03

Rona PNDS nia avizu públiku ba rádiu primeiru.

Full Story »