Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu Assina Akordu (MoU) ho Ministerio Administrasaun Estatal konaba Kontrusaun no Rehabilitasaun Eskola 9 iha Munisipiu Hitu

Vice Ministro MAE, Abilio Jose Caetano hamutuk ho Ministra Educasaun Jovenrude no Desportu, Dulce de Jesus aina akordu implementasaun Uma Eskola sia

Vice Ministro MAE, Abilio Jose Caetano hamutuk ho Ministra Educasaun Jovenrude no Desportu, Dulce de Jesus aina akordu implementasaun Uma Eskola sia

Akordu MoU ba kosntrusaun no rehabilitasaun eskola sia ne’e Ministerio Edukasaun Joventude no Desportu halao ho Ministeriu Administrasaun Estatal iha salaun Ministeriu Edukasaun iha 17/05/2019. MoU ne’e Asina husi S.E Vice Ministro Administracao Estatal Sr.Abilio Jose Caetano ho S.E Ministra Edukasaun Juventude no Desportu Sra. Dulce de Jesus Soares.

Iha intervensaun S.E Ministra da Edukasaun Juventude no Desporto, Sra.Dulce de Jesus Soares hateten objetivo principal  husi assina Akordu ho Ministreio Administrasaun Estatal liu husi Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) atu halo konstrusaun no rehabilitasaun ba eskola 9 iha Munisipio 7 ho nia Montante Orsamentu U$ 600.000. liu husi kategoria Transferensia Publiku, kada Eskola sei uza osan porvolta de 50 ate 60 mil. Tuir Ministra katak iha Eskola balun mak sei halo konstruasaun ba Sala de Aula foun no iha  balun rehabilita deit tanba hetan Estragos husi Dezastre Naturais ne’ebe mak akontese iha tinan 2017.

Iha oportunidade hanesan S.E Vice Ministro Administrasaun Estatal, Sr.Abilio Jose Caetano nia intervensaun hato’o sentementu  orgulho ba PNDS tanba iha jestaun ne’ebe diak hodi implementa infraestrutura basiku iha nivel Munisipiu durante 2013 ate agora  tanba ne’e Vice Ministro Administrasaun Estatal la duvida ho kapasidade PNDS hodi implementa kontrusaun no rehabilitasaun  eskola sia ne’ebe akordu ho Ministerio Edukasaun Joventude no Desportu.

Vice Ministro MAE no Ministra Educasaun Joventude no Desportu entrega dokumentu MoU hafoin asina husi parte rua

Vice Ministro MAE no Ministra Educasaun Joventude no Desportu entrega dokumentu MoU hafoin asina husi parte rua

Alemde ne’e Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu laos primeira-ves halao serbisu de kordenasaun ho  Ministerio Administrasaun Estatal, tanba antes ne’e Ministerio Edukasaun tau fiar ona ba  PNDS hodi implementa fatin halimar 26 ba pre Eskolar.

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS)  nia lalaok implementasaun ne’ebe ita hotu hatene katak sei fo fiar ba komunidade tomak mak halo jestaun hodi implementa projetu infraestrutura ho eskala ki’ik, espera ho akordu MoU ne’ebe  Ministerio Edukasaun Joventude no desportu halo ho Ministreio Administrasaun Estatal liu husi PNDS bele hetan esperensia neebe diak liutan hodi melhora atendementu hodi responde nesesidade komunidade nian iha baze.