Komunidade Suku Soilesu Partisipa Ativu Iha PNDS

Estrada mak sai hanesan  prioridade as iha suku Soilesu ba tinan ida-ne’e. Iha identifika prioridade suku komunidade tomak deside konstrusaun estrada ligadu ba Aldeia Ai Aras no Aldeia Soilesu mak sai hanesan prioridade.

Maluk Feto sira Partisipa iha Konstrusaun Estrada

Maluk Feto sira Partisipa iha Konstrusaun Estrada

“Hau sei enkoraja komunidade hotu atu partisipa iha implementasaun konstrusaun estrada ida ne’e, tanba estrada ida ne’e ajuda tebes komunidade husi aldeia Ai Aras no Aldeia Soilesu ne’ebé iha potensiál bo’ot tebes iha area holtikultura”, hato’o husi Romaldo Leto Mau, Xefe Suku Soilesu.

Konstrusaun estrada foun ida-ne’e nia distánsia 3,5 km, iha konstrusaun komunidade tomak partisipa tantu ferik-katuas, feto-mane no inklui mós juventude sira. Orsamentu ba konstrusaun estrada ida ne’e hamutuk $39,500.

Partisipasaun komunidade iha implementasaun programa PNDS iha suku ida ne’e merese hetan  apresiasaun tanba iha konstrusaun estrada ida ne’e iha grupu hamutuk 7 mak  hala’o servisu no kada grupu kompostu husi ema nain 15 to’o ema nain 20. Jestaun hala’o servisu mak ekipa husi grupu 7 ne’e loro-loron servisu koletiva no area servisu mak la hanesan, ezemplu kada grupu iha responsabiliza atu ke’e estrada to’o metru 15 ou metru 20, depois hotu muda ba fatin seluk ne’ebé mak define tia ona tuir oráriu ne’ebé termina ona.

Servisu prinsipál ne’ebé sira halo mak ke’e rai hodi taka rai kuak no ke’e rai hodi loke estrada tuir estandarte ne’ebé iha, pelumenus karreta bele liu ba mai. 

Estrada ne'ebe konstrui husi komunidade bele asesu ona transporte publiku

Estrada ne’ebe konstrui husi komunidade bele asesu ona transporte publiku

Ekipa Jestaun Suku (EJS) halo monitorizasaun ho entuziazmu tebes, no hamutuk ho komunidade, sira mos involve direita iha servisu ba projetu konstrusaun estrada ida ne’e.

Suku Soilesu pertense ba distritu Bobonaro. Suku ne’e tama PNDS iha faze II ba implementasaun PNDS nian. Xefe Suku no Xefe

Aldeia sira hotu ne’ebé mak pertense husi Suku ida ne’e involve ho ativamente iha atividade PNDS nian, sira apoia makas programa ne’e no mobiliza sira nia komunidade hodi partisipa iha programa ne’e. kordenasaun entre fasilitadór sira PNDS nian  impresivu no inspirativu tebes.