Implementasaun PNDS Faze 3 Siklu 2 Hahu Sosializasaun iha Nivel Munisipiu

Chefe Rekursus Humano PNDS Nasional, Gina Braz Hala'o Intervensaun Konaba Prosesu Implementasun PNDS ba Faze 3 siklus 2 iha Enkontru Sosializasaun iha suku Betu-Lau, Posto Liquidoe Munisipiu Aileu

Chefe Rekursus Humano PNDS Nasional, Gina Braz Hala’o Intervensaun Konaba Prosesu Implementasun PNDS ba Faze 3 siklus 2 iha Enkontru Sosializasaun iha suku Betu-Lau, Posto Liquidoe Munisipiu Aileu.

Sosializasaun implementasaun faze 3 siklu 2 hahu realiza Iha fulan marsu dia 25 ate 29 de 2019, aktividade nee konsentra kedan iha nivel suku no hetan akompanhamentu husi Enjineiru, Kontabilista husi Nivel Munisipiu no PNDS Nasional inklui FST.

Objetivo husi sosializasaun ne’e maka atu atualiza informasaun jerál kona-ba mudansa ba programa PNDS ba autoridade lokál, setór relevantes, lider Komunitaria no sosiedade sivíl sira, inklui re-estrutura ekipa jestaun suku iha Suku balun ne’ebé la ativo ona. Iha sosializasaun nee mos hodi aprova lista prioridade final suku nian, asina akordu subsídiu annual suku no oinsá komunidade suku sira ezekuta orsamentu suku nian.

Partisipante sira Antusiasmu rona esplikasaun husi ekipa PNDS Munisipiu Aileu iha enkontru Sosializasaun iha Suku Betu-Lau, Posto Liquidoe Munisipiu Aileu.

Partisipante sira Antusiasmu rona esplikasaun husi ekipa PNDS Munisipiu Aileu iha enkontru Sosializasaun iha Suku Betu-Lau, Posto Liquidoe Munisipiu Aileu.

Sosializasaun iha parte Aileu no Ainaro husi Sekretariado Tekniku PNDS Nasional neebe destaka iha Munisipiu rua nee lidera husi Chefe Rekursus Humanus PNDS Nasional ho membro  kompostu husi Engeneiru Nasional, Senior Sosial no Komunikasaun. Iha Munisipiu Aileiu konsentra iha suku Betu-Lau Postu Liquidoe enkuantu iha Munisipiu Ainaro konsentra iha suku Maibise vila, Postu Maubisse.

Iha abertura sosializasaun iha suku Betu-Lau, Posto Liquidoe Munisipiu Aileu, chefe Rekursu humano PNDS, Gina Lob N.  Da Costa Braz apresia ba partisipasaun tomak husi komunidade tanba komunidade mak nudar autor implementador ba programa ne’e iha suku hodi deside projeitu neebe sira hare nesesariu hodi responde sira nia difikuldades neebe sira enfrenta.

Iha parte seluk Abril Mendonça nudar chefe suku Betu-Lau, agradese tebes ba Programa PNDS no kontenti ba ekipa PNDS ne’ebé bele direita to iha sira nia suku hodi fasilita komunidade deside sira nia prioridades. Programa PNDS  nudar programa famozu governo nian neebe konsentra kedan iha suku atu bele ajuda komunidade suku solusiona sira nia difikuldades iha suku laran.

husi sosializasaun nee Suku Betu-Lau, Postu Liquidoe Munisipiu Aileiu deside mos prioridade suku nian mak Rehabilitasaun Estrada lokal ho nia medidas 3,6 km no iha suku Maubisse Vila Postu Maubisse Munisipiu Ainaro deside prioridade rehabilitasaun be’e mos, iha oportunidade nee suku suku Betu-lau no Suku Maubisse vila asina akordu subsidiu anual.

Aktividade sosializasaun faze 3 siklu 2 iha Munisipiu Aileu no Ainaro partisipa husi Administrador Posto, Chefe Suku, membrus konselho do suku, ekipa jestaun suku, Diretur Delegasaun PNDS Munisipiu, Funsionariu PNDS Posto no komunidade sira.