Liquiça

Reprezentante Vise MAE, Administrador Munisipiu Liquisa, Diretora Nasional Programa PNDS, Direto Delegasaun Munisipiu Liquisa no Komunidade Suku Maumeta Hasai Foto.

Implementasaun Programa PNDS ba Konstrusaun no Rehabilitasaun Projetu Estrada iha Suku Maumeta ba Faze III Sikluz II komesa Hahu

2019-19-09

Implementasaun konstrusaun no rehabilitasaun Estrada rural iha suku Maumeta, postu Administrativu Bazartete, Munisipiu Liquisa iha kinta feira ne’e ofisialmente hahu ho lançamentu premeira pedra husi

Full Story »

Komunidade Suku Sau, Postu Manatuto Villa Partisipa iha enkontru akontabilidade final ba Obra Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground).

Progresu Fisiku Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) to’o iha Fulan Janeiru 2019

2019-7-02

Konstrusaun projetu pilotu ba Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi Governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé diak.
Tuir rezultadu monitorizasaun Tékniku sira iha

Full Story »

Diretor Interino PNDS Nasional Secondino Moreira no Autoridade Lokal sira koa kek simbolu inagurasaun OPS iha suku Leolima, Munisipiu Ainaro

Postu Polisia Suku Leotela Munisipiu Liquica no Postu Polisia Suku Leolima Munisipiu Ainaro Ofisialmente Inaugura

2018-18-09

Postu Ofisial Polisia suku  husi suku rua ne’e ofisialmente inaugura ona no entrega ona ba ofisiál polísia suku hodi hala’o kna’ar nudar Polisia Suku.
Postu

Full Story »

Progresu Fisiku OPS, Suku Batugade, Postu Balibo, Munisipiu Bobonaro

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Marsu 2018 Atinji 62,30%

2018-2-04

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia to’o iha fulan Marsu 2018 atinji ona 62,30%.
Tuir rezultadu

Full Story »

Komunidade Sira Identifika Produtu Potensial Iha Sira Nia Suku.

Komunidade Suku Vaviquinia, Lalawa no Laubuno, Sente Kontenti ho Fasilitasaun Husi Ekipa PNDS Nasional Konaba Metode Metaplan Ne’ebé Hala’o Iha Sira Suku

2018-28-03

Atu kordena diak liu tan servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS Sekretariadu Tékniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) implementa atividade pilotu kona-ba METAPLAN

Full Story »

Chefe Departamento Monitorizasaun no Avaliasaun, Olderico Lopes, encera treinamentu Master Klase iha Centru Formasaun Tibar

Sekretariadu Tekniku PNDS Realiza Formasaun Tékniku Espesializada, Master Klase Dala Ikus ba Fasilitador Tekniku Postu Administrativos

2018-29-01

Sekretariado Tekniku PNDS realiza treinamentu espesializada tékniku iha area sistema bomba bee mos, treinamentu nee nudar treinamentu hodi kompleta treinamentu master klase ba tékniku PNDS,

Full Story »

Progresu Fisiku Uma OPS iha Suku Uma Caduak, Munisipiu Manatutu

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Desembru 2017

2018-26-01

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé  diak. Tuir observasaun tékniku sira katak progresu

Full Story »

Ekipa PNDS Munisípiu Liquiça Hala’o Sorumutu Avaliasaun Annual ba Implementasaun Programa PNDS Tinan 2016

2017-17-02

Hafoin kompleta Implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ba siklu primeiru (Faze I, II, III), ekipa PNDS Munisípiu Liquiça, hala’o sorumutu avaliasaun annual ho nia

Full Story »

Sekretariadu Nasionál PNDS Hala’o Enkontru koordenasaun Iha Nivel Munisípiu

2016-9-08

Enkontru Koordenasaun Nivel Nasionál ne’ebé hala’o iha Munisípiu ba dala uluk realiza iha Munisípiu Liquica, 29/07/2016.
Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior iha nia intervensaun hatete

Full Story »

Sra. ne'e kuru hela bee hemu iha torneira sentral ne'ebe besik iha sira nia uma oin

Implementasaun Programa PNDS Iha Suku, Fo Benefísiu Direita ba Komunidade Iha Area Rural

2016-9-08

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS)  ne’ebé governu implementa iha Suku, fo ona ninia benefísiu iha povu nia let, tanba programa ida ne’e konsege responde ona

Full Story »