Ermera

Presidente Autoridade Munisipal Ermera, akompanha husi Reprezentante Sekretariado Tekniku PNDS, koa Pita simbolu inaugurasaun projetu estrada iha Suku Humboe, Munisipiu Ermera

Presidente Autoridade Munisípiu Ermera Inaugura Rehabilitasaun Estrada Rurais Betaun iha Aldeia Borohei Suku Humboe

2020-13-07

Rehabilitasaun Estrada ne’e konstrui ho orsamentu ne’ebé aloka liu husi programa PNDS faze 3 Siklus 2, iha suku Humboe, Munisípiu Ermera, estrada refere finaliza ona

Full Story »

Tanki Rezervatorio Ne'ebe Fahe ba Torneira Publik iha Suku Atara.

Konstrusaun Be’e Mos Faze III Siklus 2 Iha Suku Atara, Postu Administrativu Atsabe Inaugura Husi Vice Ministru Administrasaun Estatal

2020-19-02

Konstrusaun Be’e Mos ne’ebé konstrui iha aldeia Uabe, Suku Atara, Postu Administrativu Atsabe, Munisípiu Ermera ho orsamentu husi Governu ne’ebé aloka liu husi Programa Nasional

Full Story »

Progresu Fisiku OPS, Suku Batugade, Postu Balibo, Munisipiu Bobonaro

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Marsu 2018 Atinji 62,30%

2018-2-04

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia to’o iha fulan Marsu 2018 atinji ona 62,30%.
Tuir rezultadu

Full Story »

Komunidade Sira Identifika Produtu Potensial Iha Sira Nia Suku.

Komunidade Suku Vaviquinia, Lalawa no Laubuno, Sente Kontenti ho Fasilitasaun Husi Ekipa PNDS Nasional Konaba Metode Metaplan Ne’ebé Hala’o Iha Sira Suku

2018-28-03

Atu kordena diak liu tan servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS Sekretariadu Tékniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) implementa atividade pilotu kona-ba METAPLAN

Full Story »

Partisipante Suku vijita Malu iha Munisipiu Ermera Fhoto Hamutuk hafoin remata atividade iha Suku Poetete

Atividade Suku Vijita Suku Iha Munisipiu Ermera, Suku Poetete Nudar Suku Uma Nain no Suku Visitor 5 Bele Hetan Referensia Atu Desenvolve Diak Liu Sira Nia Suku

2017-9-06

Suku Poetete, Postu Ermera, Munisipiu Ermera nudar suku uma nain ba Atividade suku vijita suku neebe partisipa husi reprejentante suku husi Munisipiu Aileiu, Viqueque, Covalima,

Full Story »

Ponte Kanal ba Irigasaun iha Suku Tiarlelo Postu Administrativo Atsabe, Munisipiu Ermera

Implementasaun Programa PNDS Iha Postu Administrativu Atsabe Hetan rezultado Di’ak Tanba Iha Kordenasaun Servisu Ho Lina Seitores Forte

2016-7-06

Implementasaun programa PNDS iha projetu ponte kanu bee ba irigasaun iha Suku Tiarlelo, Postu Administrativo Atsabe, Munisipiu Ermera hetan rezultado diak tanba iha linha koordenasaun

Full Story »

ST-PNDS Halo Sosializasaun Mata Dalan ba Implementasaun ba Tinan 2016-2017 Iha Nivel Munisípiu

2016-8-03

Sosializasaun ida ne’e hahú iha nivel Munisípiu ho nia objetivu atu informa ba autoridade munisípiu, postu administrativu, lider komunitáriu, konsellu suku, ekipa jestaun suku nomos

Full Story »

Asina minutas enkontru akontabilidade

Komunidade Suku Estadu Realiza Enkontru Akontabilidade Final

2015-31-08

Iha loron segunda feira, 24 Agostu 2015, komunidade husi Suku Estadu Postu Administrativu Ermera, Munisípiu Ermera, realiza enkontru akontabilidade final ba implementasaun programa PNDS, objetivu

Full Story »

Sr. Gaspar Soares, Administrador Munisipiu Dili hanesan orador iha programa talk show Radio Komunidade

Ekipa Munisípiu 12 ho Rejiaun Espesiál Oe-Cusse Aktualiza Progresu Implementasaun Programa PNDS Liu Husi Radio Komunidade

2015-25-08

Atu aktualiza progresu implementasaun programa PNDS, ne’ebé implementa iha suku hotu iha territóriu Timor Leste. Sekretariadu Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) Liu husi Departamentu

Full Story »

Funsionariu PNDS nasional ho sub-nasional rona hela intervensaun husi kordenadora jeral PNDS

Liu Husi Enkontru Mensal Hametin Liu Tan Kordenasaun Servisu Programa PNDS Iha Baze

2015-6-08

Atu kordena di’ak liután servisu iha baze, Sekretariadu Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) iha fulan-fulan sempre organiza enkontru kordenasaun iha nivel nasionál, enkontru kordenasaun

Full Story »