Districtu atividade

Komunidade Sira Identifika Produtu Potensial Iha Sira Nia Suku.

Komunidade Suku Vaviquinia, Lalawa no Laubuno, Sente Kontenti ho Fasilitasaun Husi Ekipa PNDS Nasional Konaba Metode Metaplan Ne’ebé Hala’o Iha Sira Suku

2018-28-03

Atu kordena diak liu tan servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS Sekretariadu Tékniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) implementa atividade pilotu kona-ba METAPLAN

Full Story »

Ekipa konjuta husi Sekretariadu Tékniku PNDS husi Munisípiu Lautem no Assesor husi agency Cardno hala’o enkontru konsultasaun ba objetivu monitorizasaun husi ekipa Nasional.

Observasaun Ekipa Konjunta Sekretariadu Tékniku PNDS ba Sistema MIS, Verifikasaun Dokumentus Projeitu Addisional, Lista Alterasaun Faze 1 Siklu 2 no Faze 2 Siklu 2 nomo’s Halo Monitorizasaun Progresu Uma OPS iha Munisípiu Lautem

2018-28-03

Iha loron tersa feira 13/02/2018, Ekipa konjuta husi Sekretariadu Tékniku PNDS husi Munisípiu Lautem no Assesor husi agency Cardno hala’o enkontru konsultasaun ba objetivu monitorizasaun

Full Story »

Partisipante Husi Munisipiu 4 partisipa no antuasiasmu makas hodi rona aprezentasaun husi ekipa EJS suku Fatulia kona-ba Implementasaun Programa PNDS.

Programa Suku Vizita Malu iha Munisipiu Baucau Postu Administrativu Venilale Hetan Antuasiasmu Maka’as Husi Partisipante Sira

2017-31-05

Programa suku vizita malu ba segundu iha tinan 2017 ne’e hanesan aktividade estudus komparativu ne’ebe hala’o iha suku Fatulia, Postu Administrativu Venilale, Munisipiu Baucau. aktividade

Full Story »

Chefe Departemento Monitorizasaun no Avaliasaun PNDS, Olderico Lopes, Aprezenta Progresu Implementasaun PNDS Nivel Nasional

Autoridade Lokal Hamutuk ho Ekipa Jestaun Suku Husi Munisipiu Ainaro Hala’o Avaliasaun Annual ba Implementasaun Programa PNDS Siklu Dahuluk

2017-13-04

Hafoin kompleta Implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ba siklu primeiru (Faze I, II, III), ekipa PNDS Munisípiu Ainaro, hala’o sorumutu avaliasaun annual ho nia

Full Story »

Ekipa PNDS Munisípiu Liquiça Hala’o Sorumutu Avaliasaun Annual ba Implementasaun Programa PNDS Tinan 2016

2017-17-02

Hafoin kompleta Implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ba siklu primeiru (Faze I, II, III), ekipa PNDS Munisípiu Liquiça, hala’o sorumutu avaliasaun annual ho nia

Full Story »

Grupu Kordenasaun Tékniku Seitoral, Partisipa Iha Programa Vizita Projetu Programa PNDS Iha Munisípiu Bobonaro

2017-13-02

Programa Vizita Hamutuk ba Projetu Programa PNDS ne’e nia objetivu atu fo oportunidade ba iha Grupu Tékniku husi  Seitor relevantes sira atu observa no halo

Full Story »

Administrador Munisipiu Manatuto akompaña husi Diretora PNDS Nasional ho Kordenador PNDS Munisipiu Manatuto

Ekipa PNDS Munisípiu Manatuto Hala’o Sorumutu Avaliasaun Annual ba Implementasaun Programa PNDS Tinan 2016

2017-31-01

Hafoin kompleta implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ba Siklu dahuluk (Faze I, II & III), ekipa PNDS Munisípiu Manatuto hala’o Sorumutu avaliasaun annual ho

Full Story »

Aktividade Suku Vijita Malu ba Dala Uluk Neebe halao iha Munisipiu Baucau.

Programa Suku Vizita Malu Fo Inspirasaun Ba Lider Komunitáriu Ho Ekipa Jestaun Suku Hodi Hadi’ak Jestaun ba Operasaun no Mantensaun ba Projetu

2016-7-06

Programa Suku vizita malu ne’ebé hala’o iha Suku Samalari, Posto Laga, Munisípiu Baucau iha fulan Marsu 2016 inspira lideransa komunitáriu no Ekipa Jestaun Suku (EJS)

Full Story »

Vice-Ministru da Administrasaun Estatal, Tomas do Rosario Cabral Simbolikamente Inagura Projetu PNDS Hamutuk 20 Iha Munisipiu Baucau

2015-30-10

Projetu PNDS husi faze II ne’ebé implementa iha Munisipiu Baucau simbolikamente Ofisial inagura husi Vice Ministru da Administrasaun Estatal, Tomas do Rosario Cabral iha Suku

Full Story »

Vice Ministru da Administrasaun Estatal, Tomas do Rosario Cabral Ofisiál Inagura Projetu PNDS Hamutuk 42 Iha Munisipiu Manatutu

2015-27-10

Inagurasaun projetu PNDS ba extensaun sala eskola Primaria Polaka iha Suku Orlalan, Postu Administrativo Laklubar Munisipiu Manatutu mak hanesan inagurasaun ofisiál ba projetu PNDS husi

Full Story »