Covalima

Presidente Autoridade Munisipal Bobonaro Abertura Treinamento POM Refresing, iha Administrasaun Munisipiu Bobonaro

Sekretariadu Tekniku PNDS Realija Treinamentu POM Resiklajen Nivel Munisipiu

2020-13-07

Sekretariadu Tekniku PNDS Nasional realiza treinamentu resiklajen POM refresher nivel Munisipiu ne’ebé partisipa husi Diretor Delegasaun PNDS Munisipiu no funsionariu PNDS Munisipiu 12 no Postu

Full Story »

Partisipante Sira Hala'o Vijita Terenu ba Irigasaun no To'os Ne’ebe Hetan Apoiu Husi Programa PNDS iha Suku Lalawa. Postu Administrativu Tilomar, Munisipiu Covalima.

Atividade Suku Vijita Malu Iha Munisípiu Covalima, Suku Lalawa Nudar Suku Uma Nain no Munisipiu Visitor Lima Bele Hetan Referensia Atu Desenvolve Diak Liu Sira Nia Suku

2019-4-11

Suku Lalawa, Postu Tilomar, Munisípiu Covalima nudar suku uma nain ba Atividade suku vijita malu, suku ne’ebé partisipa husi reprezentante ne’ebé mai husi Ekipa Jestaun

Full Story »

Ekipa PNDS Husi Nasional Hala'o Assesmentu Viabilidade Ekonomia ba Komunidade Suku Raça, Postu Administrativu Lospalos Villa, Munisipiu Lautem.

Sekretariadu Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku Hala’o Assesmentu iha Suku Sanulu Resin Hitu ba Programa Retornu Ekonomia Báziku

2019-15-10

Atu kordena diak liu ta’an servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS, ne’ebe foka kona-ba Programa Retornu Ekonomia Baziku, Sekretariadu Tekniku Programa Nasional Dezenvolvimentu

Full Story »

Uma Postu Polisia iha Suku Ogues ne'ebe hetan inagura husi Komandante Polisia Servisu Investigasaun kriminál PNTL no Akompanya husi adjuntu Administrador Munisipiu Covalima.

Obra Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) iha Suku Ogues Ofisialmente Inagura Husi Komandante Servisu Investigasaun Kriminal no Akompanha Husi Adjuntu Administrador Munisipiu Covalima

2018-19-11

Konstrusaun Projeitu Uma Ofisiál Polísia Komunitariu Suku (OPS) ne’ebé konstrui iha suku Ogues, Postu Munisipiu Administrativo Maucatar, Munisipiu Covalima, inagura husi Komandante Polisia Servisu Investigasaun

Full Story »

Progresu Fisiku OPS, Suku Batugade, Postu Balibo, Munisipiu Bobonaro

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Marsu 2018 Atinji 62,30%

2018-2-04

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia to’o iha fulan Marsu 2018 atinji ona 62,30%.
Tuir rezultadu

Full Story »

Komunidade Sira Identifika Produtu Potensial Iha Sira Nia Suku.

Komunidade Suku Vaviquinia, Lalawa no Laubuno, Sente Kontenti ho Fasilitasaun Husi Ekipa PNDS Nasional Konaba Metode Metaplan Ne’ebé Hala’o Iha Sira Suku

2018-28-03

Atu kordena diak liu tan servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS Sekretariadu Tékniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (ST-PNDS) implementa atividade pilotu kona-ba METAPLAN

Full Story »

Diretora Delegasaun PNDS Munisipiu Covalima esplika hela dadus projetu adisional no alterasaun husi Munisipiu Covalima nian

Rejultado Monitorizasaun ba Sistema MIS no Implementasaun Uma Polísia Suku iha Munisipiu Cavolima, Hatudu Progresu Ne’ebé Diak

2018-27-03

Monitorizasaun ba sistema manajamentu  informasaun (MIS) ne’ebé hala’o husi Sekretariado Tekniku PNDS iha Munisipiu Covalima hala’o iha 12/02/2018.
Monitorizasaun ne’e lidera husi Chefe Departamentu implementasaun

Full Story »

Komunidade Postu Fatumea, Munisipiu Covalima, simu Ministru MAE, Valentim Ximenes, iha Fatumea

Ministerio Administrasaun Estatal Sosializa Programa VII Governo Konstitusional iha Postu.

2018-29-01

Sosializasaun ba programa VII Governo konstitusionál ne’ebé hala’o husi Ministeriu Administrasaun Estatal lidera husi Ministru Administrasaun Estatal, Valentim Ximenes. Iha Munisipiu Covalima, Postu Administrativo Fatumean

Full Story »

Progresu Fisiku Uma OPS iha Suku Uma Caduak, Munisipiu Manatutu

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Desembru 2017

2018-26-01

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé  diak. Tuir observasaun tékniku sira katak progresu

Full Story »

Ministru MAE, Valentim Ximenes Asina Plaka Inagurasaun Bee Mos Suku Beco

Ministru Administrasaun Estatal, Valentim Ximenes Inagura Projetu Bee Mos ho Sistema Bomba iha Suku Beco, Munisipiu Covalima

2017-1-12

Projetu bee mos ho sistema bomba ne’ebé konstrui iha suku Beco, Munisipiu Covalima konstrui ho orsamentu governo ne’ebé aloka liu husi implementasaun programa PNDS, Projetu

Full Story »