Bobonaro

Komunidade Suku Opa Hala’o Enkontru Avaliasaun Hodi Re-Afirma Fornesedor Manan Nain ba Implementasaun Faze III Sikluz 2

2019-19-09

Enkontru Avaliasaun no Re-afirma manan nain ba kotasaun faze III siklu 2 iha suku Opa Postu Administrativo Lolotoe, Munisípiu Bobonaro realiza tanba komunidade suku refere

Full Story »

Komunidade Suku Sau, Postu Manatuto Villa Partisipa iha enkontru akontabilidade final ba Obra Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground).

Progresu Fisiku Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) to’o iha Fulan Janeiru 2019

2019-7-02

Konstrusaun projetu pilotu ba Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi Governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé diak.
Tuir rezultadu monitorizasaun Tékniku sira iha

Full Story »

Progresu Fisiku OPS, Suku Batugade, Postu Balibo, Munisipiu Bobonaro

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Marsu 2018 Atinji 62,30%

2018-2-04

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia to’o iha fulan Marsu 2018 atinji ona 62,30%.
Tuir rezultadu

Full Story »

Partisipante Sira Hare Direita Gropu Komunidade Ne'ebe Kuda Modo Uja Be'e Foer modelu Sabi Matan (Key Hole).

Munisípiu Bobonaro Sai Hanesan Ezemplu Sosiedade Proativu ba Atividade negósiu no Buka Moris

2018-28-03

Programa suku vizita malu ba retornu ekonomia basiku/PREB Pilotu ne’e hanesan aktividade estudus komparativu ne’ebe hala’o iha suku. aktividade ne’e nudar dalan ida ne’ebé Sekretariadu

Full Story »

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior esplika konaba objektivo prinsipal suku vijita malu

Sekretariado Tekniku PNDS Organiza Aktividade Suku Vijita Malu iha Munisipiu Bobonaro, Aktvidade Ne’e Nudar Estudus Komparativu Hodi Fahe Esperensia ba Malu

2018-27-03

Aktividade suku visita malu ne’e hala’o iha Munisipiu Bobonaro ne’ebé partisipa husu Ekipa Gestaun Sukus (EJS), no Chefe do Suku husi Munisipiu tolu ( Suku

Full Story »

Progresu Fisiku Uma OPS iha Suku Uma Caduak, Munisipiu Manatutu

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Desembru 2017

2018-26-01

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé  diak. Tuir observasaun tékniku sira katak progresu

Full Story »

Autoridade Lokál Munisípiu Bobonaro ho Autoridade Komunitáriu Suku Batugade Asina Akordu Implementasaun Uma Polísia ba Ofisiál Polísia Suku (OPS)

2017-18-09

Suku Batugade, Postu Administrativu Balibo, hanesan Suku Pilotu husi Munisípiu Bobonaro hodi konstrui uma Polísia ba Ofisiál Polísia Suku, programa ida ne’e estabelese liu husi

Full Story »

Ekipa husi Munisipiu 4 disloka ba iha Suku Manapa, POstu Administrativu Cailaco, Munisipiu Bobonaro

Sekretariadu Tékniku PNDS Organiza Autoridade Komunitáriu Husi Munisípiu 4 Partisipa Iha Programa Suku Vizita Malu Iha Munisípiu Bobonaro

2017-9-05

Autoridade Komunitáriu husi Munisípiu Lautem, Baucau, Manatuto ho Liquiça partisipa iha programa Suku Vizita Malu iha Suku Manapa, Postu Administrativu Cailaco Munisípiu Bobonaro (02-04/05/2017). Objetivu

Full Story »

Grupu Kordenasaun Tékniku Seitoral, Partisipa Iha Programa Vizita Projetu Programa PNDS Iha Munisípiu Bobonaro

2017-13-02

Programa Vizita Hamutuk ba Projetu Programa PNDS ne’e nia objetivu atu fo oportunidade ba iha Grupu Tékniku husi  Seitor relevantes sira atu observa no halo

Full Story »

ST-PNDS Halo Sosializasaun Mata Dalan ba Implementasaun ba Tinan 2016-2017 Iha Nivel Munisípiu

2016-8-03

Sosializasaun ida ne’e hahú iha nivel Munisípiu ho nia objetivu atu informa ba autoridade munisípiu, postu administrativu, lider komunitáriu, konsellu suku, ekipa jestaun suku nomos

Full Story »