Bobonaro

Ministru Administrasaun Estatal, Dr. Miguel Pereira de Carvalho Vijita Projeitu estrada Rural Ne'ebe Implementa Husi PNDS iha Suku Ritabou.

Ministru Administrasaun Estatal Akompanha husi Presidente Autoridade Munisipal Bobonaro Inaugura Projetu Estrada Rural iha Suku Ritabou, Postu Maliana Villa, Munisipiu Bobonaro

2020-6-08

Projetu estrada rural ne’ebe inaugura husi Ministru Administrasaun Estatal, iha suku Ritabou, nudar projetu ne’ebe implementa iha faze 3 siklus 2,. Aktvidade inaugurasaun iha Suku

Full Story »

Presidente Autoridade Munisipal Bobonaro Abertura Treinamento POM Refresing, iha Administrasaun Munisipiu Bobonaro

Sekretariadu Tekniku PNDS Realija Treinamentu POM Resiklajen Nivel Munisipiu

2020-13-07

Sekretariadu Tekniku PNDS Nasional realiza treinamentu resiklajen POM refresher nivel Munisipiu ne’ebé partisipa husi Diretor Delegasaun PNDS Munisipiu no funsionariu PNDS Munisipiu 12 no Postu

Full Story »

Ekipa PNDS Husi Nasional Hala'o Assesmentu Viabilidade Ekonomia ba Komunidade Suku Raça, Postu Administrativu Lospalos Villa, Munisipiu Lautem.

Sekretariadu Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku Hala’o Assesmentu iha Suku Sanulu Resin Hitu ba Programa Retornu Ekonomia Báziku

2019-15-10

Atu kordena diak liu ta’an servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS, ne’ebe foka kona-ba Programa Retornu Ekonomia Baziku, Sekretariadu Tekniku Programa Nasional Dezenvolvimentu

Full Story »

Komunidade Suku Opa Hala’o Enkontru Avaliasaun Hodi Re-Afirma Fornesedor Manan Nain ba Implementasaun Faze III Sikluz 2

2019-19-09

Enkontru Avaliasaun no Re-afirma manan nain ba kotasaun faze III siklu 2 iha suku Opa Postu Administrativo Lolotoe, Munisípiu Bobonaro realiza tanba komunidade suku refere

Full Story »

Komunidade Suku Sau, Postu Manatuto Villa Partisipa iha enkontru akontabilidade final ba Obra Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground).

Progresu Fisiku Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) to’o iha Fulan Janeiru 2019

2019-7-02

Konstrusaun projetu pilotu ba Fatin Halimar Pre-Escolar (Playground) ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi Governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé diak.
Tuir rezultadu monitorizasaun Tékniku sira iha

Full Story »

Progresu Fisiku OPS, Suku Batugade, Postu Balibo, Munisipiu Bobonaro

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Marsu 2018 Atinji 62,30%

2018-2-04

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia to’o iha fulan Marsu 2018 atinji ona 62,30%.
Tuir rezultadu

Full Story »

Partisipante Sira Hare Direita Gropu Komunidade Ne'ebe Kuda Modo Uja Be'e Foer modelu Sabi Matan (Key Hole).

Munisípiu Bobonaro Sai Hanesan Ezemplu Sosiedade Proativu ba Atividade negósiu no Buka Moris

2018-28-03

Programa suku vizita malu ba retornu ekonomia basiku/PREB Pilotu ne’e hanesan aktividade estudus komparativu ne’ebe hala’o iha suku. aktividade ne’e nudar dalan ida ne’ebé Sekretariadu

Full Story »

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior esplika konaba objektivo prinsipal suku vijita malu

Sekretariado Tekniku PNDS Organiza Aktividade Suku Vijita Malu iha Munisipiu Bobonaro, Aktvidade Ne’e Nudar Estudus Komparativu Hodi Fahe Esperensia ba Malu

2018-27-03

Aktividade suku visita malu ne’e hala’o iha Munisipiu Bobonaro ne’ebé partisipa husu Ekipa Gestaun Sukus (EJS), no Chefe do Suku husi Munisipiu tolu ( Suku

Full Story »

Progresu Fisiku Uma OPS iha Suku Uma Caduak, Munisipiu Manatutu

Progresu Fisiku Projetu Uma Ofisial Polisia Suku (OPS) to’o iha Fulan Desembru 2017

2018-26-01

Konstrusaun projetu pilotu uma Ofisial Polisia Suku ne’ebé hetan apoiu orsamentu husi governo Nova Zelandia hatudu progresu ne’ebé  diak. Tuir observasaun tékniku sira katak progresu

Full Story »

Autoridade Lokál Munisípiu Bobonaro ho Autoridade Komunitáriu Suku Batugade Asina Akordu Implementasaun Uma Polísia ba Ofisiál Polísia Suku (OPS)

2017-18-09

Suku Batugade, Postu Administrativu Balibo, hanesan Suku Pilotu husi Munisípiu Bobonaro hodi konstrui uma Polísia ba Ofisiál Polísia Suku, programa ida ne’e estabelese liu husi

Full Story »