Ekipa PNDS Husi Nasional Hala'o Assesmentu Viabilidade Ekonomia ba Komunidade Suku Raça, Postu Administrativu Lospalos Villa, Munisipiu Lautem.

Sekretariadu Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku Hala’o Assesmentu iha Suku Sanulu Resin Hitu ba Programa Retornu Ekonomia Báziku

2019-15-10

Atu kordena diak liu ta’an servisu to iha baze kona-ba Implementasaun Programa PNDS, ne’ebe foka kona-ba Programa Retornu Ekonomia Baziku, Sekretariadu Tekniku Programa Nasional Dezenvolvimentu

Full Story »

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior esplika hela objektivo monitorizasaun konjunta konaba ezekusaun orsamento implementasaun faze 3 siklu 2 iha Suku Maulau, Postu Maubisse, Munisipiu Ainaro

Rejultado Monitorizasaun konjunta iha Munisipiu Manufahi no Ainaro hatudu Progresu ne’ebe diak

2019-11-10

Ekipa konjunta ne’ebe Kompostu husi Ministeriu Administrasaun Estatal, Ministeriu Finansas no ST. PNDS halao Monitorizasaun konjunta ne’ebe foka konaba Sistema finansas iha implementasaun programa Nasional

Full Story »

Vice-Ministro Administrasaun Estatal Lança Perfurasaun Be’e Mos iha Aldeia Akanunu

2019-19-09

Lançamentu perfurasaun Be’e Mos ne’ebe lança husi Vice-Ministru Administrasaun Estatal, Abilio Jose Caetano no akompanha husi Embaixador Australia ba Timor-Leste, hala’o iha Postu Administrativu Cristo-Rei,

Full Story »

Komunidade Suku Opa Hala’o Enkontru Avaliasaun Hodi Re-Afirma Fornesedor Manan Nain ba Implementasaun Faze III Sikluz 2

2019-19-09

Enkontru Avaliasaun no Re-afirma manan nain ba kotasaun faze III siklu 2 iha suku Opa Postu Administrativo Lolotoe, Munisípiu Bobonaro realiza tanba komunidade suku refere

Full Story »

Reprezentante Vise MAE, Administrador Munisipiu Liquisa, Diretora Nasional Programa PNDS, Direto Delegasaun Munisipiu Liquisa no Komunidade Suku Maumeta Hasai Foto.

Implementasaun Programa PNDS ba Konstrusaun no Rehabilitasaun Projetu Estrada iha Suku Maumeta ba Faze III Sikluz II komesa Hahu

2019-19-09

Implementasaun konstrusaun no rehabilitasaun Estrada rural iha suku Maumeta, postu Administrativu Bazartete, Munisipiu Liquisa iha kinta feira ne’e ofisialmente hahu ho lançamentu premeira pedra husi

Full Story »

Ekipa Teknik PNDS Munisipiu Dili Hala'o Aprezentasaun Ko-naba Prosesu Aprovizionamentu Nivel Munisipiu.

Enkontru Sosializasaun ho Fornesedor Kona-ba Implementasaun Projetu Suku

2019-19-09

Enkontru kona-ba sosializasaun ne’e partisipa husi, Diretora Nasional PNDS kontraktores Munisipiu Dili, Vice Prejidente CCI.TL, Ekipa ba implementasaun suku, Diretor PNDS Munisipiu Dili, Fasilitador PNDS

Full Story »

Reprezentante Diretora Nasional ST-PNDS, Secondino Freitas Moreira Hala’o Abertura Enkontru Koordenasaun Fulan Setembru iha Salaun Centro Gropu Trabalho Turismo Hato-builico.

Sekretariado Tékniku PNDS Realiza Enkontru kordenasaun Nivel Nasional Hodi Hametin Linha Kordenasaun Servisu iha Tinan 2019

2019-18-09

Atu hametin liu tan linha kordenasaun entre fungsiunariu PNDS, Sekretariado Tékniku Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) iha fulan Setembru 2019 realiza enkontru kordenasaun iha Postu

Full Story »

Chefe Unidade Administrasaun Finansas, Secondino F. Moreira, hala'o intervensaun iha Enkontru hamutuk ho Ekipa ITC ST-PNDS kona-ba Estimasaun Orsamento Migrasaun Infraestrutura IT PNDS ba iha TIC TIMOR I.P.

IT PNDS Aprezenta Estimasaun Orsamentu Migrasaun Infraestrutura IT PNDS ba iha TIC TIMOR I.P

2019-17-07

Enkontru plano migrasaun infraestrutura IT ba iha TIC Timor I.P hala’o iha sekretariadu Tékniku PNDS, 10/07/2019.
Objektivo husi Enkontru ne’e maka koalia konaba planu Migrasaun

Full Story »

Diretur Interino Sekretariado Tekniku PNDS, Marcio Jeane Marcal Ferreira Lihite loke Abertura sorumuto no sosoalizasaun nivel Nasional

Sorumutu no Sosializasaun Nivel Nasional Konaba Mata Dalan Implementasaun Fatin Halimar

2019-4-07

Sekretariado Tekniku PNDS hamutuk Ministeriu Edukasaun Ensino Pre-Eskolar halao Sosializasaun nivel nasional konaba mata dalan implementasaun fatin halimar 72 ne’ebe sei implementa iha tinan 2019.

Full Story »

Kargu Chefia no Diretur Delegasaun PNDS Munisipiu hotu Inklui Funsionariu Nivel Nasional Partisipa Enkontru Kordenasaun

Sekretariadu Tékniku PNDS Realiza Enkontru Koordenasaun Hodi Ajusta Plano Global Implementasaun PNDS Normal ho Aktividade Adisional

2019-4-07

Enkontru koordenasaun Sekretariado Tekniku Programa Nasional Dezemvolvimentu Suku (PNDS) iha fulan junu nian realiza iha Postu Administrativo Atauro, Munisipiu Dili, aktividade ne’e realiza iha Beloi

Full Story »